לב המקום לקהילה
חיפוש חוגים ופעילויות

תקנון הקאנטרי

מטרות התקנון - להבטיח כי הקאנטרי ינוהל ברמה גבוהה, לשביעות רצון כלל המנויים והאורחים בו. ההוראות שבתקנון נועדו להבטיח כללי התנהגות נאותים לטובת כלל המנויים והאורחים וכן שמירה על הציוד בקאנטרי.

כללי:
ההוראות המפורטות בתקנון זה ניתנות לשינוי בכל מועד שהוא לפי שיקול דעתה המוחלט של ההנהלה וההנהלה תדאג להביא לידיעת המנויים את השינויים.
חזקה על כל מנוי בקאנטרי, כי הוא קרא והבין את ההוראות והכללים המפורטים בתקנון זה ונטל על עצמו התחייבות לנהוג על פיהם ובמקרה של קטין, נוטל זאת על עצמו בן המשפחה הבגיר החתום על התקנון.
 • המשתמשים במתקני הקאנטרי; בבריכה ובכל פעילות אחרת, עושים זאת על אחריותם הבלעדית ואין ההנהלה אחראית לכל תאונה, פגיעה אישית, אבידה, קלקול או נזק מכל סוג שהוא אשר ייגרם לגוף או לרכוש.
 • יש להישמע להוראות, ולפעול על פי הכללים, הנהלים, והשלטים בקאנטרי.
 • אסור לעשן בכל שטח הקאנטרי.
 • ההנהלה אינה אחראית לגניבות או אבידות בשטח הקאנטרי (לרבות התאים/לוקרים) ובמגרש החניה.
 • אין להשאיר בגדים וחפצים אישיים אחרים ללא השגחה בשטחי המתקנים, רכוש שהועבר ל"חדר אבידות ומציאות", יישאר במקום 60 ימים בלבד (חדר זה אינו סגור ומאובטח). לאחר תקופה זו, תהא ההנהלה רשאית להעבירו למוסדות נזקקים, ו/או להשמידו.
 • התאים (לוקרים) אינם "כספות" העמידות בפני פריצות, מוטלת חובה לנעול אותם במנעול אישי של המנוי.

במהלך השנה יצולמו תמונות בשטח הקאנטרי על ידי הצוות, חלק מהתמונות יופיעו באתר האינטרנט ולוח המודעות של הקאנטרי. בחתימה על תקנון זה, מסכים המנוי לפרסום תמונותיו ותמונות בני משפחתו כאמור.
פרסום הוראות חדשות על לוח המודעות בשטח הקאנטרי כמוהן כחלק מכללים אלה על כל המשתמע מכך.


מנוי/ חברות בקאנטרי:
תקופת המנוי למנוי שנתי בקאנטרי הינה שנה קלנדרית אחת. מנוי קיץ תקף לתקופה המוגדרת למנויי קיץ באותה שנה.
להנהלה הזכות לקבל או לדחות כראות עיניה בקשות לרכישת מנוי לקאנטרי, או להתנות קבלתו של מנוי לקאנטרי בכל תנאי אשר ייראה להנהלה והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
החברות בקאנטרי היא אישית ואינה ניתנת להעברה לבני משפחה ו/או לאדם אחר כלשהו.
בעת ביטול מנוי מכל סיבה שהיא, יחויב בעל המנוי כאילו רכש "מנוי גמיש" לכל התקופה בה השתמש במנוי.
מנוי המבקש להקפיא מנוי ימלא בקשה להקפאה בכתב ומראש במזכירות הקאנטרי, כפוף לנוהל הקפאת מנוי.
לא ניתן להקפיא מנוי רטרואקטיבית.
תקופת ההקפאה המינימלית הינה 7 ימים. תקופת הקפאה המצטברת והמרבית הינה 21 יום לתקופת המנוי. בקשות הקפאה חריגות ניתן להעביר ל"ועדת חריגים" והן יבחנו באופן אישי.
ניתן להקפיא מנויי ילדים רק בעת הקפאת המנוי המשפחתי כולו.
תקופת הקפאה של עד 3 חודשים, תינתן רק מסיבה רפואית ובהצגת אישור מרופא מומחה (חובה להגיש את האישורים הרפואיים עד חודש מסיום תקופת המחלה ורק במסגרת תקופת המנוי).
ניתן לרכוש עד 3 חודשי הקפאה בעלות של 50% מערך מנוי חודשי בתקופת המנוי.
תקופת ההקפאה שתאושר ניתנת למימוש לטובת הארכת תוקף המנוי בלבד. לא יינתן כל זיכוי כספי בגין הקפאה.
כניסה לקאנטרי בתקופת ההקפאה תגרום לביטול ההקפאה מיום התחלתה (רטרואקטיבית).

נהלים כלליים:
התקנון והנהלים מצויים על לוח המודעות במשרדי הקאנטרי ובאתר האינטרנט של "לב המקום" וכל מנוי/אורח רשאי לעיין בהם.
הכניסה לשטח הקאנטרי תותר רק למי שיציג תג מנוי תקף.
תג המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה. העברתו לאדם אחר תביא לביטולו המידי של המנוי ללא החזר כספי כלשהו. בכל מקרה של ניסיון הונאה יחסם תג המנוי עד לבירור בהנהלה.
במקרה של אובדן או גניבת תג מנוי, בעל המנוי ישא בעלות ניפוק תג חדש בהתאם לעלות שתקבע ע"י ההנהלה.
מנוי שלא יכבד את התחייבויותיו הכספיות לקאנטרי פעילותו תופסק לאלתר והוא ישלם את חובותיו ואת דמי המנוי במלואם עד תום תקופת המנוי.
לבקשת צוות הקאנטרי, חובה להציג תג מנוי. הצוות רשאי להחרים את תג\כרטיס הכניסה ולהעבירו לטיפול ההנהלה כל אימת שישנו חשד למקרים כאמור לעיל.
ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות למנוע כניסתו של כל אדם, אשר גרם לנזק והתנהג בניגוד לנהלים ולהוראות התקנון.
המנוי מחויב בשמירת רכוש הקאנטרי והמתקנים, שמירת הניקיון ואי פגיעה בצמחיה.
ימי פתיחה וסגירה של הקאנטרי ומתקניו יהיו בהתאם למתפרסם על לוחות המודעות.
הנהלת קאנטרי רשאית לשנות את מועדים אלו ובלבד שתביא שינויים אלה לידיעתם של המנויים מבעוד מועד, באמצעות לוח המודעות ו/או אתר האינטרנט ו/או אמצעי פרסום אחרים.
ילדים עד גיל 6 לא יהיו רשאים להימצא בשטח הקאנטרי ללא ליווי והשגחת מבוגר.
הורים ו/או מלווים, אחראים להתנהגות ולמעשי ילדיהם ו/או ילדים נלווים, בכל זמן שהותם של הילדים בשטח הקאנטרי. הפרת הסדר על ידי הילדים עלולה לגרום להפסקת חברות זמנית או קבועה שלהם.
ההנהלה מפנה את תשומת לב בעלי המנוי לסכנות הקיימות בפעילות ספורטיבית בתנאים מסוימים, ההנהלה מתריעה, כי לפני תחילת כל פעילות ספורטיבית יש לעבור בדיקה רפואית ולקבל את חוות דעתו של רופא לגבי הפעילות הגופנית בתחומי
הספורט בהם המנויים מעוניינים לעסוק, ההנהלה ממליצה למנויים להימנע מפעילות ספורטיבית בטרם עברו את הבדיקות הרפואיות כאמור.
על המנויים להתלבש בבגדי ספורט מתאימים ולנעול נעליים מתאימות בעת האימון ונעלים מגומי באזורי המלתחות והבריכה. כניסה למשרדי הנהלה בלבוש הולם בלבד, לא תותר כניסה בבגד ים או פלג גוף חשוף.
אסור להכניס לשטח הקאנטרי כלי נשק קר או חם.
אסור להכניס לשטח הקאנטרי משקאות אלכוהוליים.
אסור לקיים ולהשתתף במשחקי הימורים בכסף בשטח הקאנטרי.
אסורה כניסת בעלי חיים מכל סוג שהוא לשטח הקאנטרי.
אין להבעיר אש בכל צורה שהיא בשטח הקאנטרי.
השימוש במתקנים, באולמות ובחדרי הפעילות, מותרים אך ורק בהשגחת המורה או המדריך האחראי ובהתאם לנהלים במתקנים אלו. השימוש במתקנים, יעשה בזהירות תוך ביקורת עצמית ועל אחריות המנוי.
ההנהלה לא תהיה אחראית לכל פגיעה ו/או לנזק שייגרם עקב אי קיום הוראות אלה ו/או יתר הוראות התקנון.
הוראות תקנון זה ניתנות לשינוי מעת לעת לפי החלטת מוסדות הקאנטרי אשר ידאג להביא לידיעת המנויים את השינויים שנעשו. באתר הקאנטרי ו/או על לוח המודעות.
מכירת כרטיסים וכרטיסיות לציבור הרחב לרבות שעות כניסה ושימוש במתקנים השונים הינם לפי שיקול דעתה הבלעדי של ההנהלה, וכפופים לתפוצת השוהים במקום.
ילד עד גיל 3 אינו חייב בתשלום.
בשטחי הקאנטרי מותקנות מצלמות )על פי צורך( לצורכי אבטחה ושמירת הסדר הציבורי.
במקרה של פציעה או חבלה גופנית, חובה לגשת לתחנת העזרה הראשונה לקבלת טיפול ראשוני ותיעוד המקרה. ההנהלה לא תקבל כל טענה או תלונה בגין פציעה או חבלה גופנית או אחרת שלא תועדה בספר העזרה הראשונה בקאנטרי.
ההנהלה רשאית לשנות את שעות פתיחתם של המתקנים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. ההנהלה עושה כמיטב יכולתה להפעיל את כל המתקנים כסדרם, אולם יתכנו תקלות או תיקונים ו/או סיבות אחרות לאי הפעלתם של חלק מהמתקנים ובמקרה כזה למנויים או למבקרים לא תהיינה כל טענות, דרישות ו/או תביעות לפיצוי ו/או להפחתת התשלום ו/או דרישות לתשלום כלשהו.
חל איסור מוחלט להשתמש בצבעים לשיער בשטח הקאנטרי לרבות שטח המלתחות והסאונה.
משחקי כדור מותרים אך ורק בשטחים המיועדים לכך ואשר סומנו בהתאם.
על המנוי לסיים את כל הפעילויות בקאנטרי ובמתקניו לרבות המלתחות לפחות 10 דקות לפני שעת הסגירה.
בכל מקרה של תלונה, שמורה למנוי הזכות להתלונן בטופס המיועד לכך. התנהגות תוקפנית או אלימה של מנויים זה כלפי זה או כלפי צוות העובדים, תועבר לטיפול המשטרה.
 
*** בתקופה בה מכתיבה הממשלה הנחיות / מגבלות למרכזי ספורט, חדרי כושר, בריכות שחיה ועוד, דוגמת תקופת הקורונה, יפעל קאנטרי לב המקום על מנוייו בכפוף להנחיות ומגבלות אלו ***

חוגים - מערך החוגים, היקפם ומועדיהם עשוי להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של ההנהלה. ההנהלה תהא רשאית להוסיף ו/או לבטל חוגים. להרחיב ו/או לצמצם חוגים ו/או לשנות את תכניהם ו/או לגבות תשלום נוסף מהמנויים בגינם על פי שיקול דעתה המוחלט.
החוגים מתחילים במועד שנקבע לכך. לא תותר כניסה למאחרים לשעורים.
חלק מהחוגים הינם בתשלום ו/או דורשים הרשמה מראש.

מתחם הטניס - הינו חלק בלתי נפרד מהקאנטרי.
הפעילות במתחם הטניס תעשה בתלבושת ספורט מלאה, לרבות נעלי ספורט.
הזמנת מגרשים תתבצע בתיאום מול רכז תחום הטניס בקאנטרי.
חניה - לא קיימת חניה פרטית למתחם הקאנטרי. מנויים מוזמנים להשתמש בחניה הציבורית בסמוך למתחם בהתאם לזמינותה.

בריכת שחייה -
מנוי הנכנס לשטח הבריכה, ינהג בהתאם להוראות המתפרסמות על ידי ההנהלה, השילוט ותקנות משרד הבריאות. שמירה קפדנית על כללי המשמעת בבריכה היא הכרח בטיחותי ראשון במעלה.
 • חובה להישמע להוראות המצילים ו/או לעוזרי המצילים לסדרנים, וכן ליתר צוותי הקאנטרי.
 • הכניסה לשטח המרוצף סביב הבריכה ולמים, אך ורק בבגד-ים. הכניסה בנעליים או מכנסיים קצרים או אחרים, אסורה בהחלט למעט "סנדלי ים" או "נעלי אצבע".
 • הכניסה לשטח הבריכה מותרת רק בנוכחות מציל ובשעות הרחצה הקבועות. אסור בתכלית האיסור להיכנס לבריכה ללא נוכחות מציל אף בשעות הרחצה.
 • חובה להתקלח במקלחת טרם כניסה לשטח הבריכה.
 • בעלי שיער ארוך מחויבים לחבוש כובע-ים.
 • איזור הבריכה המסומן )באמצעות מסלול או שלט( כאזור שחייה לכיוון אחד, מיועד לשחייה בלבד. אין לקפוץ באזור או לשבת על שפת הבריכה על מנת לא להפריע לשוחים.
 • אסורה הכנסת אוכל או שתייה מכל סוג שהוא לשטח הבריכה.
 • אסורה הכנסת כלי זכוכית מכל סוג שהוא לשטח הבריכה.
 • אסורה התזת מים, שימוש באקדחי מים, סירות, כדורים.
בבריכה מתקיימים אימוני טריאתלון, שחייה ושיעורי שחייה בהתאם למערכת החוגים. כמו כן, תתקיימנה מידי פעם תחרויות שחייה. על קיום תחרויות אלו תודיע ההנהלה מראש.
השימוש במסלולים השונים ייעשה על פי הנחיות המציל ושיקול דעתו.
ההנהלה רשאית לשנות את שעות הפעילות ואופן השימוש בבריכת השחייה, על פי שיקול דעתה המוחלט.
ההנהלה רשאית לסגור את בריכת השחייה לצרכי שדרוגים, שיפוצים ותיקונים, ותודיע על כך למנויים מראש.

 • כניסת ילדים עד גיל 6 לבריכה מותרת בליווי מבוגר בלבד ובאחריותו.
 • הרחצה בבריכת הפעוטות הינה באחריות ההורים בלבד.
 • פעוטות ותינוקות שאינם גמולים חייבים ללבוש חיתול ים מתחת לבגד הים לפני כניסתם לבריכה.
 • אסורה ריצה בשטחי הבריכות - סכנת החלקה.
 • הכניסה למים אסורה לאנשים החולים במחלות עור מדבקות ו/או מחלה מדבקת אחרת.
 
בריכת הג`קוזי:
כל הוראות ההתנהגות בבריכה, תקפות גם לגבי הכניסה לג`קוזי.
הכניסה לג`קוזי מותרת לגילאי 16 ומעלה בלבד.
הג`קוזי מיועד לעד 4 אנשים בו זמנית בלבד, השהייה המומלצת- עד 15 דק`.
הכניסה אסורה לסובלים מבעיות לחץ דם ובעיות לב ולסובלים מבעיות עור ופצעים.
 
חדר הכושר - פתוח למנויים שנתיים בלבד, אשר רכשו, בנוסף למנוי, ביטוח לחדר הכושר. מנויים אשר רכשו את המנוי השנתי דרך ועד עובדים מחויבים אף הם בתשלום עבור הביטוח.
בהתאם לחוק הספורט, חלה חובה על הצגת אישור רפואי למנויי חדר הכושר, המאשר את כשירותו הרפואית של המבקש להתאמן בחדר הכושר. יש להמציא את האישור הרפואי למשרדי הרישום בעת הנפקת המנוי. לא תותר כניסה לחדר הכושר ללא הצגת אישור רפואי.
הוצאת אישור רפואי הינה באחריותו הבלעדית של המנוי ולא תהא למנוי כל טענה ביחס לחוסר אפשרות לניצול המנוי בהקשר זה.
במידה וחל שינוי במצב בריאותו של המנוי, חובת המנוי לידע את ההנהלה ולמלא טופס מתאים בהנהלה.
כל מנוי המעוניין להשתמש בחדר הכושר חייב לתאם עם מדריך חדר הכושר הדרכה ראשונית (אוריינטציה) בטרם תחילת השימוש בחדר הכושר.
כניסה לחדר הכושר מותרת מגיל 14 ומעלה בלבד. נערים/ת בגילאי 14-18 המעוניינים להתאמן בחדר הכושר ימציאו מעבר לאישור רפואי גם הסכמה חתומה בידי שני הוריהם, אשר יחתמו בשמם על אישור יעודי.
הפעילות בחדר הכושר ללא נוכחות מדריך אסורה בהחלט.
אין להעלות על מסילה הנעה )הליכון( שהיא פועלת. יש לוודא שהרצועה לא נעה.
יש להחזיר את הציוד למקום בתום הפעילות. אין להשליך משקולות על הרצפה.
יש לפעול במרחק בטיחותי ממתאמנים אחרים בעת השימוש במשקולות החופשיות.
הכניסה למכון בלבוש ספורט מתאים.
המתאמן יצטייד במגבת אישית.
ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את משך זמן השימוש במתקנים מסוימים בחדר הכושר בזמני עומס.
בחירת הערוצים המשודרים על גבי המסכים האישיים תעשה ע"י ההנהלה לפי שיקול דעתה הבלעדי, ההנהלה רשאית לשנות מעת לעת את בחירתה.
תינתן למנויים האפשרות לרכוש חבילת אימונים אישיים עפ"י מחירון הקאנטרי. לניצול בתקופת המנוי בלבד.
חל איסור לשוחח בטלפון הנייד ברחבי חדר הכושר.
 
סאונה:
שימוש בסאונה עלול להיות מסוכן לבריאות. חובה על כל מנוי הסובל מבעיות רפואיות להתייעץ עם רופא טרם השימוש בסאונה.
 • הכניסה לסאונה לאחר מקלחת חובה ובבגד ים.
 • הישיבה בסאונה מותרת על מגבות בלבד.
 • אסורה הכניסה לסאונה עם חפצי מתכת כגון: תכשיטים וכד`.
 • כל הפעולות הקשורות בסאונה וברחצות תעשינה בהדרגה ובאיטיות.
 • אסור לאכול בסאונה.
 • אסורה השהייה בסאונה למשך זמן העולה על 15 דקות.
 • אין לשפוך נוזלים על גוף החימום בסאונה. חל איסור על ייבוש בגדים/מגבות/נעליים בסאונה. בגדים שיישארו ללא השגחה יועברו לאזור "אבדות מציאות".
 • הכניסה לסאונה מותרת לגילאי 16 ומעלה.
 
כרטיסיות:
כרטיסיית אורח- (כרטיסייה הניתנת בחינם למנויים השנתיים) תקפה מיום רכישת המנוי לשנה.
כרטיסייה - תקפה רק לכניסה לבריכה ואינה מאפשרת כניסה לחדר הכושר או לחוגים.
מנוי שנתי המבטל את השתתפותו לפני תום השנה, יידרש להחזיר את כרטיסיית האורח ולשלם מחיר מלא (מחיר יום חול) עבור הכניסות שנוצלו או לשלם מחיר מלא עבורה.
 
נספח למנוי שנתי:
נספח למנוי שנתי הינו: הורה הגר בבית ילדיו או ילד עד גיל 30 הגר בבית הוריו או מטפל/ת הגר בבית המשפחה – חובת הצגת ת.ז. המראה כתובת מגורים משותפת או אישור העסקה כמלווה.
רשאי לרכוש מנוי נספח אך ורק אדם שכל בני משפחתו מנויים במנוי שנתי.
כתובת מגורים משותפת תהווה תנאי לרכישת נספח - חובת הצגת תעודת זהות בזמן הרישום.
נספח למנוי אינו זכאי לקבל הנחה מכל סוג שהוא (גמלאי / נכות / שבת וכדומה).
 
מנוי חייל/ ש.ל: חייל/ת בשרות חובה או שירות לאומי, תושבי כוכב יאיר - צור יגאל  זכאים לקבל מנוי ללא תשלום במקביל לתקופת שירותו - חובה להציג ת.ז+ פנקס חוגר.

מנוי נוער שנתי: ניתן לרכוש מנוי נוער מגיל 14 עד 18 או גיוס/ש.ש/ש.ל חידוש מנוי מעבר לגיל 18 ועד הגיוס/ש.ש/ש.ל יחויב על-פי תעריף נוער בחלקיות חודשית ובתוספת 15% במידה ובעל המנוי החזיק במנוי נוער לתקופה של שנה לפחות טרם ההארכה, אחרת יחוייב בהתאם למחיר מנוי גמיש.

מנוי סטודנט:
הנחה לסטודנטים תינתן על מנויים שנתיים בלבד מנוי סטודנט יכול לרכוש תושב הישוב עד גיל 31 הלומד במוסד אקדמי מוכר נדרשת הצגת תעודת סטודנט בתוקף הנחת סטודנט, בגובה 5% , תינתן לסטודנט בלבד ולא לבני משפחתו. במנוי זוגי / משפחתי ההנחה תינתן על החלק היחסי של הסטודנט במנוי.
 
מנוי גמלאי: גמלאי- בעל תעודת אזרח וותיק (חובה להציג תעודת גמלאי בעת הרישום).
גמלאי זכאי ל 15% הנחה במנוי השנתי.
גמלאי בעל מנוי שנתי, זכאי לרכוש עד 2 כרטיסיות בהנחה של 50%.
 
חודש ניסיון: חודש ניסיון יינתן לאדם יחיד בלבד, ועל בסיס מנוי גמיש יחיד.
בתום חודש הניסיון רשאי המשתמש להסב את המנוי למנוי שנתי.
 
הנחה מצטברת: הנחה מירבית על מנוי לא תעלה על 20% (לדוגמא הנחת גמלאי + שבת או גמלאי + נכות וכדומה).
חישוב ההנחה יעשה בהתאם לנהלי הקאנטרי

למודי שחיה/ חוגי שחיה טריאתלון:
חניכים בחוגי השחייה ו/או הטריאתלון, הנדרשים להיכנס לבריכת השחייה או לחדר הכושר לצורך פעילות החוג, רשאים להיכנס למתחם 10 דקות לפני תחילת החוג.
חניכים ללא מנוי לקאנטרי יפקידו בכניסה תג מזהה תוך רישום מועד הגעתם. על החניך לצאת ממתחם הקאנטרי מיד עם סיום החוג. בצאתו יקבל החניך את התג.
במידה וברצונו של החניך להישאר במתחם אחרי החוג עליו לרדת לקבלה עם סיום החוג, לקבל את התג ולרכוש כרטיס כניסה כחוק.
 
מועדי ישראל -מועדים בהם הקאנטרי סגור לקהל:
יום כיפור, יום השואה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, ט` באב.
 
 • לב המקום
 • כוכב יאיר צור יגאל
 • החברה למתנסים